O programu

SM Pumpa je program koji u potpunosti prati rad benzinske stanice. Jednostavan je za korišćenje i sa velikim brojem izveštaja predstavlja odlično rešenje kako za pojedinačne benzinske stanice tako i za velike lance stanica.

U potpunosti je samostalno razvijan tako da je moguće raditi prilagođavanje Vašim specifičnim potrebama.
Jednostavnost u korišćenju se ogleda u tome što se kompletan meni nalazi na jednom prozoru tako da operater ima preglednost svih potrebnih opcija.


U zavisnosti od podešavanja u aplikaciji, svakom nalogu su ograničene operacije i opcije glavnog menija. Komunikaciju (monitor) između PC-a i pumpe može da pokrene samo nalog operatera i zbog potrebe da komunikacija bude sve vreme aktivna, omogućeno je da administrator i operater budu istovremeno ulogovani.

Program poseduje veliki broj izveštaja koji se mogu exportovati u XLS formatu.

Sistem prati svaki unos goriva u rezervoar i na osnovu toga ima uvid u trenutne zalihe u rezervoarima. (Operater vrši unos goriva svaki put kada stigne cisterna)
Moguće je štampanje otpremnica u raznim situacijama, po potrebi ili nakon svakog točenja. Otpremnice imaju sve relevantne podatke o točenju, klijentu, komitentu. Svi izveštaji koje poseduje sistem mogu se štampati ili exsportovati i onda slati e-mailom. Export iz baze softvera moguće je slati u XML formatu.

Baza softvera je My SQL. Sistem vrši očitavanje totalizatora na aparatu za točenje goriva i automatsku promenu cena.

U sistem je moguće povezati magnetostriktivne SONDE za merenje nivoa goriva nakon čega se ima potpuni uvid u stanje goriva, vode, temperature u rezervoaru. Sistem vrši temperaturnu korekciju na 15°C sa grafičkim prikazom. Postoji mogućnost da se izvrši nadogradnja pa da se dobiju i izveštaji sa periodičnim vremenom o merenju sondi.

Softver jednom dnevno u naznačeno vreme radi automatski beckup, koji se može slati kroz mrežu na naznačenu adresu.

Pumpa

Kolona pumpa sadrži tri glavna menija:

 • Pokreni monitor
 • Totali

Pokreni monitor
Pokreni monitor je glavni meni preko koga operater prati tocenja i vrši naplatu.Totali
Totali je glavni prozor preko koga se prate količine istočenog goriva i prilikom završetka dana kreira DPI.
Ukoliko želite da pogledate detaljno uputstvo o korišćenju programa i isprobate sve opcije programa , pređite na meni obuka


Šifarnici

Kolona Šifarnici sadrži šest menija:

 • Artikal
 • Komitent
 • Objekti
 • Vozila i vozači

Artikli
Artikli je meni preko koga se vrši administracija unosa, izmene i brisanja novih artikala. Meni kartica prikazuje kompletan izveštaj za određeni artikal (ulaz, izlaz, nivelacija ... ). Takodje može lista artikala da se izveze u .xls format.
Komitent
Prozor komitent je šifarnik aktivnih i neaktivnih pumpi, broj pištolja, i prikazuje na koje su com portove povezani. Mogućnost unosa, izmene i brisanja.Objekti
Prozor objekti je sifarnik svih pumpi koja firma ima sa mogućnošću upisivanja novih, izmene i brisanja.Vozila
Prozor vozila je šifarnik svih vozila koja toče gorivo na Vašu pumpu.Ukoliko želite da pogledate detaljno uputstvo o korišćenju programa i isprobate sve opcije programa , pređite na meni obuka


Dokumenta

Kolona Dokumenta sadrži četrnaest menija:

 • Ulaz robe
 • Popis robe
 • Nivelacija
 • Račun-otpremnica
 • Gotovinski račun
 • Zbirni račun
 • Interna otpremnica
 • Interna dostavnica
 • Isplata sa računa
 • Uplate na račun
 • KEP knjiga
 • Refundacija

Ulaz robe
Ulaz robe je meni preko koga se vrši administracija unosa, izmene i brisanja ulaza robe.Popis robe
Prozor popis robe je kompletna evidencija izvršenih popisa.Nivelacija
Prozor nivelacija prikazuje kompletne izvršene nivelacije i popuste koji su odobreni. Omogućava se unos novih, izmene, brisanje, uvoz kalkulacije, popuste, eksport u .xls formatuRačun-otpremnica
Prozor račun-otpremnica prikazuje sve kreirane otpremnice-račune. U samom prozoru mogu se kreirati nove, izmeniti postojeće, brisanje, štampa na fiskalnom štampaču, izvoz podataka.Gotovinski račun
Prozor gotovinski račun omogućava pregled, unos, izmenu, brisanje i izvoz gotovinskih računaZbirni račun
Prozor zbirni račun omogućava pregled, unos, izmenu, brisanje, automatsko kreiranje za određeni period, izvoz podataka točenja.Interna otpremnica
Prozor interna otpremnica je za firme koje imaju više benzinskih stanica i vrše prenos robe sa jedne stanice na drugu. Omogućen je unos, prikaz, izmena, brisanje, izvoz podataka.Interna dostavnica
Prozor interna dostavnica je za firme koje imaju više benzinskih stanica i vrše prenos robe sa jedne stanice na drugu. Omogućen je unos, prikaz, izmena, brisanje, izvoz podataka.
Isplate sa računa
Prozor isplata sa računa je prikaz svih iznosa koji su uplaćeni dobavljačima.Uplate na račun
Prozor uplate na račun je prikaz svih iznosa koji su uplaćeni od strane Vaših kupaca.KEP knjiga
Prozor KEP knjiga je knjigovodstveni prikaz trenutnih zaliha na materijalnom nivou.Refundacije
Meni refundacije sadrži sve refundirane dokumente.
Ukoliko želite da pogledate detaljno uputstvo o korišćenju programa i isprobate sve opcije programa , pređite na meni obuka


Izveštaji

Kolona izveštaji sadrži jeadanaest menija:

 • Točenja
 • Zalihe
 • Promet
 • Prodata roba
 • DPI - dnevni pumpni izveštaji
 • Sonde
 • Kartica artikala
 • Kartica komitenata
 • Rezervoari
 • Valute
 • Izveštaj interne kartice

Točenja
Meni točenja prikazuje sva točenja koja ste imali u toku dana ali takođe možete filtrirati točenja za bilo koji drugi dan, po rezervoarima, pištoljima.Zalihe
Prozor zalihe je kompletna evidencija zaliha robe trenutno, do određenog perioda, po artiklima, dobavljačima.Promet
Prozor promet prikazuje prodaju napravljenu u današnjem danu, ali takođe i za zadati određeni period. Mođe se pregledati ukupan, po otpremnici, po kupcu, sa popustima, po internim otpremnicama.Prodata roba
U meniju prodata roba mođete pregledavati svu robu koja je realizovana u određenom danu ali takođe mozete sortirati i po određenim grupama artikala.DPI - dnevni pumpni izveštaj
Prozor dnevni pumpni izveštaj omogućava pregled, toka istakanja goriva po pumpama i pištoljima.Sonde
Sonde mere nivo goriva u rezervoarima i ima se uvid u stanje goriva, vode, temperature. Sistem vrši temperaturnu korekciju na 15°C.Kartica artikala
Kartica artikala prikazuje kompletan tok određenog artikla za određeni period. Kada su bili ulazi, izlazi tog artikla, otpisi, trenutni saldo...Kartica komitenata
Prozor kartica komitenata prikazuje sve podatke, dokumenta i transakcije za određenog klijenta.Rezervoari
Prozor rezervoari pokazuje vrstu goriva u određenom rezervoaru, cenu, trenutno stanje goriva.Valute
Meni valute prikazuje stanje duga određenog klijenta, plaćeno i kašnjenja.Izveštaj interne kartice
Interne kartice - kartice prikazuje transakcije obavljene putem platnih i internih kartica.Ukoliko želite da pogledate detaljno uputstvo o korišćenju programa i isprobate sve opcije programa,
pređite na meni obuka


Copyright © SM Pumpa 2017

Pictures by