eFiskalizacija

eFiskalizacija je novi način fiskalizacije na teritoriji Republike Srbije koji se uvodi na osnovu Zakona o fiskalizaciji i obuhvata osim postojećih korisnika fiskalizacije i nove obveznike koji do sada nisu bili u obavezi da imaju fiskalne uredjaje.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za predstojeću fiskalizaciju i da preuzmete uputstvo u radu sa SM Pumpa i SM Kasa programom, a vezano za novu fiskalizaciju.


Preuzmi uputstvo


SM Pumpa & SM Kasa UPUTSTVO

Najčešće postavljana pitanja


eFiskalizacija je novi način fiskalizacije na teritoriji Republike Srbije koji se uvodi na osnovu Zakona o fiskalizaciji i obuhvata osim postojećih korisnika fiskalizacije i nove obveznike koji do sada nisu bili u obavezi da imaju fiskalne uredjaje.

Tačna zakonska definicija glasi:
Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo. Prometom na malo iz stava 1. ovog člana smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata. Maloprodajnim objektom iz stava 2. ovog člana smatra se svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima.
Prelazni rok počinje 01.11.2021. i traje do 30.04.2022.

To znači da do 30.04.2022. morate preći na novi sistem fiskalizacije.
Osnovna karakeristika ovakvog načina fiskalizacije je da se svi računi šalju poreskoj upravi u Sistem upravljanja fiskalizacijom (SUF).

To znači da Poreska uprava u realnom vremenu dobija sve podatke o prodaji koji sada osim prometa sadrže i podatke o prodatoj robi i pruženoj usluzi.
Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja se mogu koristiti. U suprotnom poreski obeznik pravi prekršaj i biće kažnjen od strane Poreske uprave. Elektronski fiskalni uređaj se sastoji iz tri elementa koji mogu biti softverski, hardverski ili kombinacija, softversko-hardverska.

 • ESIR – elektronski sitem za izdavanje računa
 • LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa
 • BE – bezbednsni element
Bezbednosni element (BE) je smart kartica koju vam isporučuje Poreska uprava na Vaš zahtev, a na osnovu prijavljenih objekata i broja fiskalnih kasa unutrar objekata.

BE sadrži sve podatke o vašoj firmi, adresi gde je fiskalna kasa i vašim elektronskim potpisom.
Bezbednosni element sadrži elektronski sertifikat koji služi da reprodukuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa, kao i da reprodukuje zaštićenu lozinku obveznika prilikom povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF).

Elektronski sertifikat je vremenski ograničen, i to sa rokom trajanja od najmanje godinu dana, a najviše 4 godine. Nakon isteka roka trajanja elektronskog sertifikata, bezbednosni element se više ne može koristiti.
Prijava za izdavanje novog bezbednosnog elementa može se podneti u roku od 30 dana pre isteka roka važenja važećeg bezbednosnog elementa.
Obveznik fiskalizacije je dužan da u slučaju krađe, oštećenja ili uništenja bezbednosnog elementa usled više sile (poplave, požar i sl.) ili usled drugih okolnosti, u roku od 3 dana od nastanka tih okolnosti obavesti Poresku upravu radi deaktivacije.

Obaveštenje se vrši elektronskim putem preko portala Poreske uprave.
Vrlo jednostavno. Sastoji se iz 5 koraka.
 1. Prijava poslovnih jedinica PGJO
  Preko portala ePorezi potrebno je prijaviti poslovne jedinice popunjavanjem PGJO prijave. Prijave objekata je moguće obaviti od 01.10.2021. Za prijavu vam je potreban kvalifikovan elektronski sertifikat da bi ste mogli elektronski potpisati prijavu.
 2. Podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju FIP EFU.
  Podnošenjem ove prijave do 15.01.2022. ostvarujete pravo na podršku u iznosu od 200 eura u dinarskoj protiv vrednosti za potrebe finansiranja rešenja za fiskalizaciju.
  U slučaju da niste PDV obveznik dobićete podršku uvećanu za 20% koliko je iznos PDV tako da će vam biti uplaćeno 240 eura u dinarskoj protiv vrednosti.
 3. Upit za bezbednosni element.
  Nakon prijave objekta potrebno je zatražiti bezbednosni element koji će izraditi i isporučiti Poreska Uprava.
  Bezbednosni element se traži za svaku fiskalnu kasu posebno. Potrebno je navesti ime i prezime kao i broj ličnog dokumeta osobe koja preuzima BE.
  Bitno je da se bezbednosni element ne treba naručivati pre odabira fiskalnog uređaja iz razloga što može biti veličine kao bankarska kartica ili manji kao SIM kartica za telefon. Takođe može biti i u formi fajla. Ovo zavisi od tipa fiskalnog uređaja koji ćete koristiti.
 4. Preuzimanje bezbednosnog elementa.
  Kada se BE kreira personalizovana osoba dobija obaveštenje o izrađenom BE koji je na raspolaganju za preuzimanje na šalteru VAŠ POREZNIK u nadležnoj filijali Poreske uprave. Bezbednosni element u formi fajla će biti poslat u vaše poresko sanduče.
 5. Povezivanje sa Poreskom upravom.
  Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa isti je potrebno postaviti u fiskalni uređaj i uneti PIN kod bezbednosnog elementa. Nakon ovoga će se izvršiti automatizovano povezivanje fiskalnog uređaja i Sistema za upravljanje fiskalizacijom.
Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna.
Defiskalizacija će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi.
Procesor fiskalnih račun (PFR), je element elektronskog fiskalnog uređaja, koji može biti hardverski i/ili softverski prema konstrukciji, a prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti:
 • lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) ako je na lokaciji izdavanja računa (u okviru kog imamo i razvojni L-PFR); ili
 • virtualni (V-PFR) ako je u mreži Poreske uprave.
Obveznik fiskalizacije, koji se opredeli za korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u mreži Poreske uprave) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu, dužan je da u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obezbedi nesmetan rad i najmanje jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa (LPFR) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze.
Da, račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze. U skladu sa usvojenim zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju lokalni procesor fiskalnih računa koji će beležiti i potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze. Na taj način, predviđena je obaveza čuvanja podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa podataka Poreskoj upravi.
Novi model fiskalizacije će rezultirati smanjenju operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent. Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, ukidanja obaveznog godišnjeg servisa fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd. Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.