Nove opcije u programu

S'obzirom da je proces nove fiskalizacije još u toku, u smislu prilagodjavanja knjigovodstvenog sistema sa zahtevima poreske uprave, na ovoj stranici ćemo Vam dostavljati informacije o novinama i promenama u samom programu.

Kolona PUMPA -> meni REFUNDACIJA (JAVNA)

Veliki broj firmi posluje sa javnim preduzećima (budžetskim korisnicima).
Kako je Poreska Uprava, Ministarstva Finansije donela odluku da nakon izdavanja računa budžetskom korisniku, obavezno mora da se pošalje i e-faktura preko portala Poreske Uprave korisniku javnih sredstava, kako bi isti mogao da izvrši plaćanje. Samim tim došlo se do toga da nakon slanja e-fakture je potrebno da se prethodno izdat račun refundira iz prometa.

Kako pojedini korisnici posluju sa velikim brojem budžetskih korisnika, i kako bi se olakšalo pronalaženje i refundiranje izdatih računa, SM Pumpa tim je kreirao meni Refundacija (javna), koji lista i omogućava brzu pretragu izdatih računa budžetskim korisnicima.

Pritiskom na dugme Refundacija (javna), otvara Vam se sledeći prozor gde možete upisati broj dokumenta ili izvršiti pretragu izdatih računa javnim preduzećima.


Pritiskom na dugme pretraga, otvara Vam se prozor gde su evidentirani svi računi javnih preduzeća.


Pritiskom na potvrdi, dokument će biti ubačen u polje za refundaciju.


Pritiskom na dugme, Štampaj refundaciju, račun će biti refundiran.
Kada je račun refundiran, on se nalazi u koloni DOKUMENTA-> meni REFUNDIRANI (JAVNA)

Kada su računi javnih preduzeća refundirani kroz meni Refundacija (javna), KEP knjiga ostaje nepromenjena i zalihe artikala ostaju nepromenjene.

Da bi se automatski štampao račun na kome se prikazuje JMBG vlasnika poljoprivrednog gazdinstva, potrebno je da u koloni ŠIFARNICI->meni KOMITENTI izvršite upisivanje podataka poljoprivrednog gazdinstva na sledeći način.

U polje PIB određenog poljoprivrednog gazdinstva, unosite BROJ POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA, a u polje MATIČNI BROJ, unosite MATIČNI BROJ (JMBG), VLASNIKA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA.

Usled čestih izmena dodali smo u program mogućnost automatske nadogradnje programa. Prilikom pokretanja programa, program proverava na serveru da li imate sve najnovije opcije. Ukoliko postoje neke izmene automatski ih preuzima, a Vama izlazi obaveštenje da pokrenete program ponovo.
Ukoliko u svom poslovanju koristite kompanijske kartice, koje služe za dodeljivanje određenih popusta klijentima ili za avansno plaćanje, prilikom provlačenja kartice komitenta i izdavanja virmana, u prometu se evidentira kao način plaćanja VAUČER.Nakon određenog vremenskog perioda, kada toj firmi treba da se izda zbirni račun, potrebno je sve te izdate račune refundirati i to će se raditi preko menija, kolona PUMPA-> meni REFUNDACIJA (KARTICE). Ta opcija je trenutno u izradi.